Sabado, Enero 22, 2011

D I L I M


Dilim.....

Mata'y nababalot sa dilim...
Walang makita,
Walang maaninag
ni kakatiting na liwanag.

Dilim...

Mga mata'y mistulang mga paa,
Nangangapa, hinahanap ang daan.
Pintuang maglalayo sa kawalan.

Ngunit wala...
Walang maaninag na liwanag.

Ang sarili....
Ang tahanan....
Ang bayan....
Nasa kadiliman.....

Ngunit may kumislap...
May kumikislap sa dilim,
May kumislap sa gitna ng dilim.
Gumagapang.....
Ilang libong mga mata  -
Nag-aabang, nakadilat at nagbabaga.
Handang sunugin ang kadiliman ng gabi.